Hedgefonder

Hedgefonder har de senaste åren vuxit i popularitet, även om den första hedgefonden skapades redan 1949 av amerikanen Alfred W. Jones. I Sverige var Brummer & Partners först, med hedgefonden Zenit sommaren 1996. Därefter har antalet hedgefonder och den totala förvaltningsvolymen vuxit i snabb och idag finns ett 70-tal hedgefonder med olika inriktningar i Sverige.

Vad är då en hedgefond, och varför är den så intressant som en placering i en långsiktig portfölj?

En hedgefond är en fond som, till skillnad från exempelvis aktiefonder, har absolut avkastning som mål och mycket friare placeringsregler än andra fonder. Hedgefonder kan både blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper de inte äger, och köpa. Dessutom kan hedgefonder använda sig av belåning och derivatinstrument, i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen. Ett annat inslag som kännetecknar hedgefonder är att förvaltningsavgiften till stor del är prestationsrelaterad, varvid prestationsdelen utgår när fonden slår sitt jämförelseindex. Dessutom har förvaltare av hedgefonder normalt en större andel av sin egen privata förmögenhet i fonden.

De ursprungliga investerarna i hedgefonder var förmögna privatpersoner. Därefter har även institutionella investerare, såsom stiftelser, pensionsfonder och försäkringsbolag, placerat en del av sitt kapital i detta tillgångsslag. I dag finns dock hedgefonder även för mindre kapital att placera.

Hedgefonder passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj. Det kan låta som trolleri, men anledningen till detta fenomen är den låga korrelation som hedgefonder har med traditionella tillgångsslag, såsom aktier och räntepapper. Hedgefonder kan både skydda vid nedgångar och minska svängningar i totalportföljens avkastning.

En hedgefonds förvaltningsresultat bygger till stor del på förvaltarens unika kompetens, skicklighet och erfarenhet. Internationellt går förvaltningsformen under benämningen "skill-based management".

En tumregel inom traditionell förvaltning är att utvecklingen på den underliggande marknaden står för cirka 80 procent av fondens resultat, medan resterande 20 procent är hänförliga till förvaltarens skicklighet. I fallet med hedgefonder är det tvärtom, det vill säga 80 procent av fondens avkastning skapas av skickligheten hos förvaltaren och bara 20 procent är relaterad till den underliggande marknaden.

Hur ska man då navigera i denna djungel av olika strategier? Generellt indelas hedge-fonder i fyra huvudsakliga kategorier. Varje kategori består i sin tur av ett antal strategier som inriktar sig på olika marknader, tillgångsslag och speciella situationer. De fyra huvudkategorierna är:

  • Relativvärden (Relative Value) omfattar strategier där avkastningen skapas helt oberoende av den underliggande marknadsutvecklingen. Förvaltaren söker de värdepapper som prissätts felaktigt i förhållande till varandra och skapar avkastning när det relativa förhållandet mellan värdepapperen återgår till en normal nivå.

 

  • Riktningsorienterade (Long/Short) skapar avkastningen genom att förvaltaren tror på en viss riktning i prisrörelsen hos ett värdepapper. Förvaltaren köper en aktie för att han eller hon tror att den är lågt värderad, eller blankar en annan för att han/hon tror på nedgång. De flesta hedge-fonderna på marknaden använder sig av strategier som finns i den här kategorin.

 

  • Händelsedrivna (Event Driven) innehåller strategier som utnyttjar speciella situationer och händelser såsom företagsfusioner, där tillfälliga obalanser i prissättningen råder.

 

  • Multistrategier (Multiple Strategies) är en strategi där förvaltaren utnyttjar en blandning av de olika strategier i sin förvaltning, ofta genom s.k. fond-i-fond lösningar.

 

 

Hur specifika hedgefonder fungerar och hur de passar in med dina övriga placeringar kan vara svårt att sätta sig in i. Därför är det mycket viktigt att du rådgör med en kompetent rådgivare innan du väljer att investera i dessa produkter.

 

Nyttiga länkar

Aktuella kurser


Rådgivning i fokus