ISK

En ny sparform, kallat investeringssparkonto infördes den 1 januari 2012.


Varje konto kan bara innehas av en enda person eller dödsbo. Juridiska personer kan inte vara innehavare.


Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot.


Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.På kontot får du förvara:


  • Pengar
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
  • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform
  • Fondandelar


Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med ett tillägg om 0,75 procent (dock totalt lägst 1,25 procent). Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. För 2017 beräknas schablonintäkten till 1,25 procent vilket innebär att skatten blir 0,375 procent.Schablonintäkten kommer att finnas förtryckt i deklarationen och Skatteverket räknar fram schablonskatten.

Nyttiga länkar

Aktuella kurser


Rådgivning i fokus