Kontakta mig

Viktig information till dig som kund hos Devise Partners AB

Devise Partners AB, 556714-2343, (nedan kallad Devise) erbjuder förmögenhetsrådgivning åt privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser samt förmedlar försäkringslösningar inom förmögenhets- och pensionsområdet. Genom avtal med Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, 556324-5447, (nedan kallad SVP) erbjuds Devises kunder investeringsrådgivning och orderhantering avseende finansiella instrument samt portföljförvaltning.

Med tillstånd från Finansinspektionen bedriver Devise försäkringsförmedlingsverksamhet avseende: Livförsäkring (direkt), Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) och Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt). Finansinspektionen är också den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över Devises verksamhet inom dessa områden. Finansinspektionen kan på begäran också lämna upplysning om huruvida en anställd hos Devise har rätt att förmedla försäkring och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Finansinspektionens kontaktuppgifter är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel 08-787 80 00, e-post finansinspektionen@fi.se, websida www.fi.se. Devises kontaktuppgifter är: Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, tel 031-80 80 80, e-post info@devise.se, websida www.devise.se.

Finansinspektionens tillsyn omfattar inte annan förekommande verksamhet än försäkringsförmedling. Devise står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Tel. 0771-42 33 00, e-post konsumentverket@konsumentverket.se, websida www.konsumentverket.se.

Devise är registrerat hos Bolagsverket avseende Livförsäkring (klass 1A, 1B, 3 och 4) samt Skadeförsäkringar grupp A. Devises registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel 0771-670 670, e-post bolagsverket@bolagsverket.se, websida www.bolagsverket.se. 

Devise tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter och försäkringsbaserade investeringsprodukter som Devise distribuerar samt om de finansiella instrument som i förekommande fall kan ingå i en försäkringsprodukt. Devise agerar för kundens räkning vid förmedling av försäkring. Det föreligger ej något uppdragsförhållande mellan Devise och något försäkringsföretag. Devise kan erbjuda regelbunden bedömning avseende lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter Devise rekommenderat efter särskild överenskommelse. I annat fall sker inte någon regelbunden sådan bedömning. 

Devise är vidare också anknutet ombud till SVP vilket innebär att du som kund till Devise också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd, och under tillsyn, av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. Genom att vara anknutet ombud kan Devise verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. SVP:s kontaktuppgifter är: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr: 556324-5447) Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, e-post info@svenskvpservice.se, websida www.svenskvpservice.se. SVP ägs till största del av Primrose Partners AB, 559129-5604 (nedan kallat Primrose) och Devise är en av flera minoritetsägare i Primrose. Primrose är också moderbolag till det helägda dotterbolaget Strivo AB, 556759-1721, (nedan kallat Strivo). 

Eftersom rådgivning kan ske under Devises egna tillstånd eller under SVP:s tillstånd kommer Devise att lämna information om när rådgivning under eget tillstånd sker. I alla andra fall sker rådgivning under SVP:s tillstånd. Genom avtal med SVP använder Devise i första hand Strivo som depåinstitut. Då Devise och SVP har långtgående systemtekniskt samarbete med Strivo erbjuds normalt Devises kunder depå eller Investeringssparkonto (ISK) hos Strivo utan att först utreda om det i det enskilda fallet kan finns lämpligare depåinstitut. 

Inom försäkringsområdet erbjuder Devise för närvarande försäkringslösningar för nyteckning från Skandia, EuroAccident, Futur Pension och Idun Liv. Devise utreder vanligtvis inte andra alternativ även om avtal finns med ett flertal andra försäkringsbolag. Löpande utreder och fastslår Devise vilka försäkringsbolag och försäkringslösningar som skall erbjudas kunderna utifrån en helhetssyn. Devise genomför med andra ord ingen opartisk analys. Med opartisk analys menas att opartiskt analysera marknadens samtliga alternativ. Devise är minoritetsägare i Idun Liv via dess moderbolag Primrose. 

Inom värdepappersområdet sker rådgivning huvudsakligen av fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er, AIF:er och i viss utsträckning strukturerade produkter. Devise erbjuder i första hand sådana fonder som upptagits på Strivos fondlista. Dessa fonder har Strivo valt ut efter ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från bl a fondernas bedömda kvalitet, risk, grad av aktiemarknadsberoende, geografisk inriktning, branschinriktning, kostnader och ersättningar etc. Fondlistan uppdateras löpande. Utöver de fonder som upptagits på Strivos fondlista har Devise valt att komplettera utbudet av fonder med övriga fonder som tillhandahålls via MFEX som Devise finner intressanta att erbjuda sina kunder utöver de som upptagits på Strivos fondlista. I dessa fall har Devise analyserat fonderna enligt de urvalskriterier som angivits ovan. Devise utreder vanligtvis inte andra konkurrerande fondalternativ i samband med individuell rådgivning. Aktuell fondlista kan erhållas på begäran samt finns tillgänglig på Strivo hemsida www.strivo.se.

Devise begränsar normalt rådgivningen av strukturerade produkter till sådana produkter som marknadsförs av Strivo och Garantum.

Devise begränsar normalt rådgivningen av ETF:er, ETP:er, ETN:er till sådana produkter som godkänns av SVP.

Devise genomför med andra ord ingen opartisk analys varken vid fondurval, vid val av strukturerade produkter eller ETF:er, ETP:er, ETN:er. Med opartisk analys menas att opartiskt analysera marknadens samtliga alternativ. 

På uppdrag av Devise erbjuder SVP portföljförvaltning för Devises kunder enligt de s k Devise-portföljerna. För närmare information om dessa hänvisas till dokumentet ”Beskrivning och Riktlinjer för de s k Devise-portföljerna” som kan erhållas på begäran. Devises kunder erbjuds på detta sätt portföljförvaltning med olika risknivåer som är avsedda att tillgodose de flesta av Devises kunders önskemål och behov. I vissa fall kan Devise komma fram till att en kund inte lämpar sig för någon av de förvaltningsstrategier som SVP erbjuder Devises kunder, varvid kunden i sådant fall informeras om detta. Devise förmedlar normalt endast portföljförvaltningsuppdrag till SVP och utreder därför inga andra portföljförvaltningsalternativ. 

Som övrig verksamhet förmedlar Devise i begränsad omfattning även utvalda onoterade tillgångar till en begränsad krets bland Devises kunder. Om rådgivning och förmedling av onoterade tillgångar i privata bolag sker inom ramarna för en försäkringslösning gäller sedvanliga kundskyddsregler och Devises ansvarsförsäkring. Då sådan placering inte sker inom försäkring omfattas inte rådgivning och förmedling av sedvanliga kundskyddsregler och omfattas inte av Devises ansvarsförsäkring. 

Intressekonflikter 

Sammanfattning av instruktioner för undvikande av intressekonflikter, 

Allmänt 

Devise skall vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter mellan å ena sidan det egna bolaget, inbegripet ägare, ledning och personal och å andra sidan Devises kunder, eller mellan två kunder, som uppstår vid tillhandahållandet av förmedlingstjänster och sidotjänster eller en kombination av sådana tjänster. Regler och riktlinjer finns därför som sörjer för att sådana konflikter, i möjligaste mån, inte påverkar kundernas intressen negativt. Dessa regler och riktlinjer kan i sin helhet beställas från Devise. 

Potentiella Intressekonflikter 

Bolaget har identifierat att potentiella intressekonflikter kan uppkomma bland annat i följande fall: 

- om Bolaget erhåller incitament från tredje part, 

- om Bolaget tar emot order avseende köp eller sälj i samma finansiella instrument från flera kunder samtidigt, eller 

- om relevanta personer handlar i finansiella instrument som Bolaget mottager och vidarebefordrar order i. 

Intressekonflikter kan även uppstå i andra fall än ovanstående och medarbetare ska ha ett kritiskt förhållningssätt och löpande identifiera potentiella intressekonflikter. 

Ytterligare intressekonflikt föreligger då Devise är minoritets-delägare i Primrose vilket är moderbolag för, SVP, Strivo och Idun Liv. Devise kan därmed vara berättigad till aktieutdelning ifall sådan ges. Eventuella aktieutdelningar från Primrose baseras på bidraget till bolagens intäkter och är inte kopplade till ägarandel. Devise är även minoritetsdelägare i Plain Group Sweden AB (559002-7099). 

Identifiering och hantering av intressekonflikter 

Devise har identifierat ett antal intressekonflikter som hanteras enligt de interna regler och riktlinjerna som Devise har upprättat. Arbetet med att identifiera intressekonflikter pågår kontinuerligt i det dagliga arbetet och behandlas löpande på Devises styrelsemöten. Vid utbildning av Devises personal läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.

Upplysningsskyldighet 

Om de interna reglerna och riktlinjerna inte tillräckligt skyddar kundens intresse ska Devise på ett tydligt sätt upplysa kunden om intressekonfliktens allmänna art och orsaken till den innan den aktuella tjänsten utförs. Om det beslutas att en sådan intressekonflikt inte går att hantera så ska Devise inte genomföra affären för kunds räkning utan att informera kunden om detta och avbryta genomförandet av affären såvida kunden inte uttryckligen begär att affären ska genomföras trots intressekonflikten. Dock skall den information som lämnas i detta dokument, om kända och här redovisade intressekonflikter, inte anses utgöra något hinder för de tjänster Devise erbjuder och kräver därmed inget uttryckligt samtycke. De intressekonflikter som här avses avser Devises minoritetsägande i Primrose (och därmed indirekt i Strivo, SVP, Idun Liv) och att Strivo för närvarande regelmässigt väljs som depåinstitut. 

Ansvarsförsäkring 

Devises ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, gäller för skadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 16 § lagen (2018: 1219) om försäkringsdistribution samt skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 7 § lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Försäkringsbelopp: EUR 1 300 380 per skada, dock maximalt EUR 2 600 750 för respektive försäkringsperiod. Försäkringen gäller för krav som för första gången framställs mot försäkrad under försäkringstiden, dock endast under förutsättning att skadan orsakats efter den 1 april 2013 (retroaktivt datum). Observera att en skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån ersättning inte lämnats av Devise och att ett sådant krav måste framställas inom skälig tid. Ansvarsförsäkringen är en gruppförsäkring tecknad av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) som Devise har anslutit sig till. 

Kontaktuppgifter till QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige: Sveavägen 9 111 57 Stockholm, tel: 08-587 514 00, www.qbe.se. 

SVP:s ansvarsförsäkring hos AIG Europe S.A., filial Sverige, gäller för ren förmögenhetsskada som avser värdepappersaffärer och som även täcker Devises värdepappersaffärer som förmedlas via SVP. Försäkringsbelopp: 10.000.000 kronor per skada, dock maximalt 20.000.000 kr per försäkringsperiod. Observera att en skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån ersättning inte lämnats av SVP och att ett sådant krav måste framställas inom skälig tid. 

Kontaktuppgifter till AIG Europe S.A., filial Sverige: Box 3506, 103 69 Stockholm, tel: 08-506 920 00, www.aig.se. 

Ersättningar och incitament 

I normalfallet betalar Devises kunder ett rådgivningsarvode samt ett förmedlingsarvode* för att erhålla rådgivning och förmedling av finansiella instrument. Om rådgivningen sker inom ramarna för en försäkringslösning administreras arvodet vanligtvis av försäkringsbolaget. I annat fall administrerar det valda depåinstitutet arvodet alternativt en kombination av försäkringsbolaget och det valda depåinstitutet. 

Vid förmedling av försäkring kan Devise erhålla ersättningar från försäkringsbolag och kan därför ha incitament att föreslå en försäkring framför en annan. Gällande finansiella instrument som UCITS-fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er samt AIF-fonder finns det fr o m 1 april 2022 inga direkta intressekonflikter mellan Devise och dess kunder och inga direkta incitament för Devise att välja en UCITS-fond, ETF:er, ETP:er, ETN:er eller en AIF-fond framför en annan då samtliga ersättningar från dessa betalas tillbaka till kunds depå. Devise dokumenterar och redovisar individuellt samtliga engångsersättningar som Devise erhåller från tredje part, med ersättningsbelopp, om detta är känt vid tillfället för förmedlingen. Löpande ersättningar och ersättningar som inte är kända till sitt belopp vid förmedlingstillfället redovisas och dokumenteras i stället i form av vilken procentuell ersättning som erhålls i den mån det är möjligt. I annat fall sker redovisning och dokumentation av grunderna för ersättningen. 

Vid portföljförvaltning utgår ett särskilt förvaltningsarvode som administreras av SVP för vidare befordran till Devise. Samtliga ersättningar som erhålls av SVP från tredje part återförs individuellt till respektive förvaltningsdepå snarast efter att ersättningen erhållits av SVP. I sådana eventuella fall där medel inte kan återföras till kundens förvaltningsdepå kommer i stället utbetalning ske kontant till av kunden angivet konto. 

För fördjupad information hänvisas till bilagan ”Information om avgifter och ersättningar”. 

Devises rådgivare har fast lön och erhåller inga provisioner alternativt arbetar på konsultbasis. 

Kategorisering av kund 

Devise kategoriserar normalt alla kunder som ”icke professionella”. Om kunden vill byta kategori till professionell eller jämbördig motpart ska särskild begäran om detta göras hos Devise. 

Språk och kommunikation 

Det språk som tillämpas i all kommunikation gentemot kunder är svenska och all kommunikation sker via mejl, telefon och brev i nämnd ordning. 

Personuppgifter 

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med behandlingen är fullgörandet av Devises åtagande mot dig som kund. Uppgifterna kan komma att behandlas av andra bolag för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi fått från dig. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter återfinns på vår hemsida www.devise.se. 

Klagomål 

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med den rådgivning du fått av Devise, och inte löser problemet med din rådgivare hos Devise, kan du framföra ett kundklagomål. Beroende av om rådgivningen skett under Devises eller SVP:s tillstånd ska du vända dig till antingen Devises klagomålsansvarige eller SVP:s klagomålsansvarige. Om du är osäker ombeds du kontakta någon av dessa som kan informera om vem som ska handlägga ärendet. Klagomålet ska framföras skriftligen till:  

Svensk Värdepappersservice AB 

Grev Turegatan 14, 4 tr

114 46 Stockholm 

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

För övrig information se www.svenskvpservice.se 

Devise Partners AB 

Lilla Bommen 1, vån 18

411 04 Göteborg 

E-post: klagomalsansvarig@devise.se 

För övrig information se www.devise.se 

Konsumenter kan få vägledning hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenter kan få eventuell tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller vid allmän domstol. Kontaktuppgifter till ARN är: Box 174, 101 23 Stockholm, tel 08-508 860 00, websida www.arn.se. Näringsidkare kan få eventuell tvist prövad vid allmän domstol. 

Devise Partners AB 2023.12.01 

*gäller enbart UCITS-fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er samt AIF-fonder

 

Information om ersättningar och arvoden till Devise

Devise erhåller i normalfallet rådgivningsarvode samt förmedlingsarvode från kund för försäkrings- och investeringsrådgivning samt förmedling av finansiella produkter på depå inom eller utom försäkring samt på Investeringssparkonto (ISK). Rådgivningsarvodet administreras antingen av försäkringsbolaget, om förvaltningen sker inom ramen för en depåförsäkring och som erbjuder sådan arvodesadministration, eller det valda depåinstitutet där värdepappersdepån finns eller en kombination av båda. Devise erhåller ersättningen månadsvis eller kvartalsvis beroende på försäkringsbolagets eller depåinstitutets rutiner och belastas kundens depå eller försäkring i motsvarande intervaller. Utöver ersättningen som erhålls från kund kan Devise komma att erhålla vissa ersättningar från tredje part enligt vad som anges i detta dokument. 

Ersättning direkt från kund 

Rådgivningsarvode 

Depå 

Genom avtal med SVP använder Devise Strivo som depåinstitut. Devise och SVP har långtgående systemtekniskt samarbete avseende rådgivningsdokumentation och ordergivningssystem med Strivo varför Devises erbjuder kunder depå hos Strivo utan att först utreda om det i det enskilda fallet kan finns lämpligare depåinstitut. 

I förekommande fall administrerar depåinstitutet det rådgivningsarvode samt förmedlingsarvode som överenskommits mellan Devise och respektive kund. Som ersättning för den administration som depåinstitutet tillhandahåller behåller depåinstitutet f n 10 % av det rådgivningsarvode som Devise kommit överens med kund om. 

Investeringssparkonto (ISK) 

Genom avtal med SVP använder Devise Strivo som depåinstitut. Devise och SVP har långtgående systemtekniskt samarbete avseende rådgivningsdokumentation och ordergivningssystem med Strivo varför Devises erbjuder kunder Investeringssparkonto (ISK) med depå hos Strivo utan att först utreda om det i det enskilda fallet kan finns lämpligare depåinstitut. 

I förekommande fall administrerar depåinstitutet det rådgivningsarvode samt förmedlingsarvode som överenskommits mellan Devise och respektive kund. Som ersättning för den administration som depåinstitutet tillhandahåller behåller depåinstitutet f n 10 % av det rådgivningsarvode som Devise kommit överens med kund om. 

Försäkring 

Rådgivningsarvode tas normalt ut från försäkringsbolaget i de fall förvaltningen sker inom en försäkring, se avsnitt ”Ersättning från tredje part”. Det förekommer dock att rådgivningsarvode tas ut från depån även om det finns en försäkring. I de fall administrerar depåinstitutet det rådgivningsarvode som överenskommits mellan Devise och respektive kund. Som ersättning för den administration som depåinstitutet tillhandahåller behåller depåinstitutet f n 10 % av det rådgivningsarvode som Devise kommit överens med kund om. 

Förmedlingsarvode 

Devise erhåller sedan 1:e april 2022 inga ersättningar från UCITS-fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er eller AIF:er. Samtliga dessa ersättningar återbetalas till kunds depå. Som ersättning för att förmedla UCITS-fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er och AIF:er tar Devise ut ett förmedlingsarvode som överenskommits mellan Devise och respektive kund. Fram tills dess att avtal om detta upprättats mellan Devise och kund betalar kund i stället ett förmedlingsarvode motsvarande den historiska fondersättningen som tidigare tillfallit Devise. Förmedlingsarvodet beräknas utifrån värdet på fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er och AIF:er. Som ersättning för den administration som depåinstitutet tillhandahåller för förmedling av UCITS-fonder, ETF:er, ETP:er, ETN:er samt AIF-fonder tas en avgift ut enligt prislistan www.prislista.com. 

Strukturerade placeringar 

I det fall strukturerade placeringar förmedlas via ISK eller depå utgår ett courtage som överenskommits mellan Devise och respektive kund. Courtage tas ut i de fall placeringen inte generar något förmedlingsarvode till Devise. 

Portföljförvaltning 

Devise erbjuder sina kunder portföljförvaltning via Svensk Värdepappersservice AB (SVP). Vid portföljförvaltning utgår ett särskilt förmedlingsarvode som administreras av SVP för vidare befordran till Devise. Devise erlägger ett fast arvode till SVP för det förvaltningsuppdrag som Devise lämnat till SVP. Samtliga ersättningar som erhålls av SVP från tredje part återförs individuellt till respektive förvaltningsdepå snarast efter att ersättningen erhållits av SVP. I sådana eventuella fall där medel inte kan återföras till kundens förvaltningsdepå kommer i stället utbetalning ske kontant till av kunden angivet konto.

Ersättning från tredje part 

I vissa fall kan Devise komma att erhålla ersättning från annan part än kund. Ersättningarna utgörs normalt av löpande ersättningar som grundar sig på aktuella marknadsvärden, men skulle i undantagsfall också kunna utgöras av engångsersättningar (s k upfront-ersättning) eller en kombination av löpande ersättning och engångsersättning. I de fall Devise kan komma att erhålla en engångsersättning som är möjlig att fastställa till ett på förhand känt belopp kommer detta belopp att redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningen. I de fall där den löpande ersättningen till Devise är på förhand känd till sin procentandel av aktuellt marknadsvärde redovisas procentandelen i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningen. 

Försäkring 

Devise förmedlar i förekommande fall kapitalförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar i sådana fall där det bedöms vara lämpligt och passande för en enskild kund. I begränsad utsträckning förmedlar Devise även rena livförsäkringar samt kompletterande riskförsäkringar såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, efterlevandeförsäkring, återbetalningsskydd, olycksfallsförsäkring o dyl. 

Devise erhåller vanligtvis ersättning från de olika försäkringsbolagen vid förmedling av försäkring. Ersättning varierar mellan olika försäkringsgivare och försäkringsprodukter. Ersättningen erhålls som en engångsersättning vid premieinbetalning eller löpande under försäkringsavtalets löptid alternativt som en kombination av de båda ersättningsformerna. Ersättningen beräknas utifrån den betalda försäkringspremien eller värdet av det förvaltade försäkringskapitalet. 

Om Devise erhåller engångsersättning och ersättningsbeloppet är känt kommer ersättningsbeloppets storlek att redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas vid rådgivningstillfället. Då ersättningen är löpande och beräknas utifrån vid var tid aktuellt marknadsvärde kan ett belopp inte fastställas vid rådgivningstillfället. I den rådgivningsdokumentation som Devise upprättar vid rådgivningstillfället redovisas därför i stället den procentandel som Devise erhåller från försäkringsgivaren. 

Devise förmedlar för närvarande försäkringslösningar från Skandia, EuroAccident, Futur Pension samt Idun Liv. 

Försäkringsbolagen administrerar också ersättningar från kund till Devise (rådgivningsarvode och förmedlingsarvode) då sådan överenskommelse fattas mellan kunden och Devise. Dessa ersättningar betraktas som tredjepartsersättningar men uppstår inte om det inte finns en direkt överenskommelse mellan kunden och Devise. I den rådgivningsdokumentation som upprättas vid rådgivningstillfället redovisas denna överenskommelse, dess avgifter och ersättningar samt anledningen till varför det anses vara till fördel för kunden att låta försäkringsbolaget administrera dessa avgifter. 

Fonder och andra sparprodukter 

Vid förmedling av fondbytestjänster och andra sparprodukter inom ramen av fondförsäkring erhåller Devise i förekommande fall löpande ersättning mellan 0 – 1 % per år beräknat på marknadsvärdet av det investerade kapitalet alternativt av värdet på det nominella beloppet på investeringen. I de fall Devise erhåller ersättningar för förmedlade av fondbytestjänster och andra sparprodukter inom ramen av fondförsäkring dokumenteras ersättningens storlek i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningstillfället. Vanligtvis erhålls ersättningen som en procentandel av aktuellt marknadsvärde enligt ovan och är inte känd till sitt belopp vid rådgivningstillfället. Därför dokumenteras den framtida potentiella ersättningen som den procentuella ersättning som Devise erhåller och/eller exemplifieras i kronor och ören med aktuellt förvaltat belopp. 

Övrig verksamhet 

Som övrig verksamhet förmedlar Devise i begränsad omfattning även utvalda onoterade tillgångar till en begränsad krets bland Devises kunder. Devise erhåller i dessa fall ersättning från de bolag som erhåller kapital förmedlat av Devise. Kapitalet kan vara t ex aktiekapital, aktieägartillskott eller lån. Ersättningsnivån från dessa bolag varierar bl a beroende på hur omfattande Devises kapitalanskaffningsuppdrag är i termer av rådgivning och konsultation till det aktuella bolaget samt biträde vid framställande av presentationsmaterial; typ av kapital (t ex direktlån, obligationer eller aktier); Due Diligence-arbetets komplexitet; kapitalvolymens omfattning; vilka kostnader som Devise har för arrangemang och material i samband med investerarpresentationer mm. I de uppdrag som Devise haft har ersättningen varierat mellan 2% - 6,5% av förmedlat kapital. Detta innebär att Devise erhållit mellan 20.000 kr till 65.000 kr för ett förmedlat kapital om t ex 1.000.000 kr. Devise upprättar alltid en särskild förköpsinformation som lämnas till intresserade kunder som bedöms vara lämpliga för denna typ av placering. Förköpsinformationen lämnar bl a information om ersättningsnivåns storlek och i den rådgivningsdokumentation som upprättas av Devise vid rådgivningstillfället redovisas det ersättningsbelopp som Devise erhåller från det aktuella bolaget för den specifikt föreslagna kundinvesteringen. 

Devise Partners AB 2023.12.01

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara. Läs mer här!
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.