Viktig information till dig som kund hos Devise Partners AB

 

Devise Partners AB, 556714-2343, (nedan kallad Devise) erbjuder förmögenhetsrådgivning åt privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser samt förmedlar försäkringslösningar inom förmögenhets- och pensionsområdet. Genom avtal med Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, 556324-5447, (nedan kallad SVP) erbjuds Devises kunder investeringsrådgivning och orderhantering avseende finansiella instrument samt portföljförvaltning.

 

Med tillstånd från Finansinspektionen bedriver Devise försäkringsförmedlingsverksamhet avseende: Livförsäkring (direkt), Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) och Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt). Finansinspektionen är också den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över Devises verksamhet inom dessa områden. Finansinspektionen kan på begäran också lämna upplysning om huruvida en anställd hos Devise har rätt att förmedla försäkring och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Finansinspektionens kontaktuppgifter är: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel 08-787 80 00, e-post finansinspektionen@fi.se, websida www.fi.se. Devises kontaktuppgifter är: Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, tel 031-80 80 80, e-post info@devise.se, websida www.devise.se.

 

Finansinspektionens tillsyn omfattar inte annan förekommande verksamhet än försäkringsförmedling. Devise står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Tel. 0771-42 33 00, e-post konsumentverket@konsumentverket.se, websida www.konsumentverket.se.

 

Devise är registrerat hos Bolagsverket avseende Livförsäkring (klass 1A, 1B, 3 och 4) samt Skadeförsäkringar grupp A. Devises registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel 0771-670 670, e-post bolagsverket@bolagsverket.se, websida www.bolagsverket.se.

 

Devise tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter och försäkringsbaserade investeringsprodukter som Devise distribuerar samt om de finansiella instrument som i förekommande fall kan ingå i en försäkringsprodukt. Devise agerar för kundens räkning vid förmedling av försäkring. Det föreligger ej något uppdragsförhållande mellan Devise och något försäkringsföretag. Devise kan erbjuda regelbunden bedömning avseende lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter Devise rekommenderat efter särskild överenskommelse. I annat fall sker inte någon regelbunden sådan bedömning.

 

Devise är vidare också anknutet ombud till SVP vilket innebär att du som kund till Devise också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd, och under tillsyn, av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. Genom att vara anknutet ombud kan Devise verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. SVP:s kontaktuppgifter är: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr: 556324-5447) Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, e-post info@svenskvpservice.se, websida www.svenskvpservice.se. SVP ägs till största del av Primrose Partners AB, 559129-5604 (nedan kallat Primrose) och Devise är en av flera minoritetsägare i Primrose. Devise är dessutom direkt minoritetsägare i SVP. Primrose är också moderbolag till det helägda dotterbolaget Strivo AB, 556759-1721, (nedan kallat Strivo).

 

Eftersom rådgivning kan ske under Devises egna tillstånd eller under SVP:s tillstånd kommer Devise att vid rådgivning lämna information om under vilket tillstånd rådgivningen sker.

 

Genom avtal med SVP använder Devise i första hand Strivo som depåinstitut. Då Devise och SVP har långtgående systemtekniskt samarbete med Strivo erbjuds normalt Devises kunder depå eller Investeringssparkonto (ISK) hos Strivo utan att först utreda om det i det enskilda fallet kan finns lämpligare depåinstitut.

 

Inom försäkringsområdet erbjuder Devise f n försäkringslösningar från Skandia, Futur Pension, SPP och Idun Liv. Devise utreder vanligtvis inte andra alternativ även om avtal finns med ett flertal andra försäkringsbolag. Löpande utreder och fastslår Devise vilka försäkringsbolag och försäkringslösningar som skall erbjudas kunderna utifrån en helhetssyn. Devise genomför med andra ord ingen opartisk analys. Med opartisk analys menas att opartiskt analysera marknadens samtliga alternativ. Devise är minoritetsägare i Idun Liv via dess moderbolag Primrose.

 

Inom värdepappersområdet sker rådgivning huvudsakligen av fonder och i viss utsträckning strukturerade produkter. Devise erbjuder i första hand sådana fonder som upptagits på Strivos fondlista. Dessa fonder har Strivo valt ut efter ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från bl a fondernas bedömda kvalitet, risk, grad av aktiemarknadsberoende, geografisk inriktning, branschinriktning, kostnader och ersättningar etc. Fondlistan uppdateras löpande. Utöver de fonder som upptagits på Strivos fondlista har Devise valt att komplettera utbudet av fonder med övriga fonder som tillhandahålls via MFEX som Devise finner intressanta att erbjuda sina kunder utöver de som upptagits på Strivos fondlista. I dessa fall har Devise analyserat fonderna enligt de urvalskriterier som angivits ovan. Devise utreder vanligtvis inte andra konkurrerande fondalternativ i samband med individuell rådgivning. Aktuell fondlista kan erhållas på begäran samt finns tillgänglig på Strivo hemsida www.strivo.se. Devise begränsar normalt rådgivningen av strukturerade produkter till sådana produkter som marknadsförs av Strivo och Garantum. Devise genomför med andra ord ingen opartisk analys varken vid fondurval eller vid val av strukturerade produkter. Med opartisk analys menas att opartiskt analysera marknadens samtliga alternativ.

 

På uppdrag av Devise erbjuder SVP portföljförvaltning för Devises kunder enligt de s k Devise-portföljerna. För närmare information om dessa hänvisas till dokumentet Beskrivning och Riktlinjer för de s k Devise-portföljerna som kan erhållas på begäran.  Devises kunder erbjuds på detta sätt portföljförvaltning med olika risknivåer som är avsedda att tillgodose de flesta av Devises kunders önskemål och behov. I vissa fall kan Devise komma fram till att en kund inte lämpar sig för någon av de förvaltningsstrategier som SVP erbjuder Devises kunder, varvid kunden i sådant fall informeras om detta.  Devise förmedlar normalt endast portföljförvaltningsuppdrag till SVP och utreder därför inga andra portföljförvaltningsalternativ.

 

Som övrig verksamhet förmedlar Devise i begränsad omfattning även utvalda onoterade tillgångar till en begränsad krets bland Devises kunder. Om rådgivning och förmedling av onoterade tillgångar i privata bolag sker inom ramarna för en försäkringslösning gäller sedvanliga kundskyddsregler och Devises ansvarsförsäkring. Då sådan placering inte sker inom försäkring omfattas inte rådgivning och förmedling av sedvanliga kundskyddsregler och omfattas inte av Devises ansvarsförsäkring. När rådgivning och förmedling görs av placeringar i publika onoterade bolag sker rådgivning med stöd av SVP:s tillstånd och sedvanliga kundskyddsregler och ansvarsförsäkringar gäller.              

 

Intressekonflikter

 

Sammanfattning av instruktioner för undvikande av intressekonflikter,

 

Allmänt

 

Devise skall vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter mellan å ena sidan det egna bolaget, inbegripet ägare, ledning och personal och å andra sidan Devises kunder, eller mellan två kunder, som uppstår vid tillhandahållandet av förmedlingstjänster och sidotjänster eller en kombination av sådana tjänster. Regler och riktlinjer finns därför som sörjer för att sådana konflikter, i möjligaste mån, inte påverkar kundernas intressen negativt. Dessa regler och riktlinjer kan i sin helhet beställas från Devise.

 

Potentiella Intressekonflikter

 

Bolaget har identifierat att potentiella intressekonflikter kan uppkomma bland annat i följande fall:

 

- om Bolaget erhåller incitament från tredje part,

 

- om Bolaget tar emot order avseende köp eller sälj i samma finansiella instrument från flera kunder samtidigt, eller

 

- om relevanta personer handlar i finansiella instrument som Bolaget mottager och vidarebefordrar order i.

 

Intressekonflikter kan även uppstå i andra fall än ovanstående och medarbetare ska ha ett kritiskt förhållningssätt och löpande identifiera potentiella intressekonflikter.

 

Ytterligare intressekonflikt föreligger då Devise är minoritetsdelägare i Primrose vilket är moderbolag för, SVP, Strivo och GF Stockholm AB (556787-7088) och därmed kan vara berättigad till aktieutdelning ifall sådan ges. Eventuella aktieutdelningar från Primrose baseras på bidraget till bolagens intäkter och är inte kopplade till ägarandel. Devise är även minoritetsdelägare i Plain Group Sweden AB (559002-7099).

 

Identifiering och hantering av intressekonflikter

 

Devise har identifierat ett antal intressekonflikter som hanteras enligt de interna regler och riktlinjerna som Devise har upprättat. Arbetet med att identifiera intressekonflikter pågår kontinuerligt i det dagliga arbetet och behandlas löpande på Devises styrelsemöten. Vid utbildning av Devises personal läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.

 

Upplysningsskyldighet

 

Om de interna reglerna och riktlinjerna inte tillräckligt skyddar kundens intresse ska Devise på ett tydligt sätt upplysa kunden om intressekonfliktens allmänna art och orsaken till den innan den aktuella tjänsten utförs. Om det beslutas att en sådan intressekonflikt inte går att hantera så ska Devise inte genomföra affären för kunds räkning utan att informera kunden om detta och avbryta genomförandet av affären såvida kunden inte uttryckligen begär att affären ska genomföras trots intressekonflikten. Dock skall den information som lämnas i detta dokument, om kända och här redovisade intressekonflikter, inte anses utgöra något hinder för de tjänster Devise erbjuder och kräver därmed inget uttryckligt samtycke. De intressekonflikter som här avses avser Devises minoritetsägande i Primrose (och därmed indirekt i Strivo, SVP, GF Stockholm AB) och GF Stockholm AB samt Strivo för närvarande regelmässigt väljs som depåinstitut.

 

Ansvarsförsäkring

 

Devises ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, gäller för skadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 16 § lagen (2018: 1219) om försäkringsdistribution samt skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 7 § lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Försäkringsbelopp: EUR 1 300 380 per skada, dock maximalt EUR 2 600 750 för respektive försäkringsperiod. Försäkringen gäller för krav som för första gången framställs mot försäkrad under försäkringstiden, dock endast under förutsättning att skadan orsakats efter den 1 april 2013 (retroaktivt datum). Observera att en skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån ersättning inte lämnats av Devise och att ett sådant krav måste framställas inom skälig tid. Ansvarsförsäkringen är en gruppförsäkring tecknad av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) som Devise har anslutit sig till.

Kontaktuppgifter till QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige: Sveavägen 9 111 57 Stockholm, tel:  08-587 514 00, www.qbe.se.

 

SVP:s ansvarsförsäkring hos AIG Europe S.A., filial Sverige, gäller för ren förmögenhetsskada som avser värdepappersaffärer och som även täcker Devises värdepappersaffärer som förmedlas via SVP. Försäkringsbelopp: 10.000.000 kronor per skada, dock maximalt 20.000.000 kr per försäkringsperiod. Observera att en skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån ersättning inte lämnats av SVP och att ett sådant krav måste framställas inom skälig tid.

Kontaktuppgifter till AIG Europe S.A., filial Sverige: Box 3506, 103 69 Stockholm, tel: 08-506 920 00, www.aig.se.

 

Ersättningar och incitament

 

I normalfallet betalar Devises kunder ett rådgivningsarvode för att erhålla rådgivning av Devise. Om rådgivningen sker inom ramarna för en försäkringslösning administreras arvodet vanligtvis av försäkringsbolaget. I annat fall administrerar det valda depåinstitutet arvodet.

 

Vid förmedling av försäkring och finansiella instrument erhåller Devise vanligtvis ersättningar från försäkrings-, fond- och produktbolag och kan därför ha incitament att föreslå vissa placeringar eller försäkringar framför andra. Devise dokumenterar och redovisar individuellt samtliga engångsersättningar som Devise erhåller från tredje part, med ersättningsbelopp, om detta är känt vid tillfället för förmedlingen. Löpande ersättningar och ersättningar som inte är kända till sitt belopp vid förmedlingstillfället redovisas och dokumenteras istället i form av vilken procentuell ersättning som erhålls i den mån det är möjligt. I annat fall sker redovisning och dokumentation av grunderna för ersättningen.

 

De kunder som så önskar kan mot ett förhöjt rådgivningsarvode individuellt erhålla samtliga de ersättningar från försäkrings-, fond- och produktbolag samt depåinstitut som Devise annars skulle ha erhållit. Denna möjlighet villkoras bl a av att kunden väljer Strivo som depåinstitut då det f n endast är detta depåinstitut som har avtal med SVP och som erbjuder nödvändigt systemstöd. Samtliga villkor erhålls på begäran.

 

Vid portföljförvaltning utgår ett särskilt förvaltningsarvode som administreras av SVP för vidare befordran till Devise. SVP erhåller en ersättning om 1/7-del av det förvaltningsarvode som erläggs av kunderna. Därutöver betalar Devise ett arvode till SVP för det förvaltningsuppdrag som Devise lämnat till SVP. Samtliga ersättningar som erhålls av SVP från tredje part återförs individuellt till respektive förvaltningsdepå snarast efter att ersättningen erhållits av SVP. I sådana eventuella fall där medel inte kan återföras till kundens förvaltningsdepå kommer istället utbetalning ske kontant till av kunden angivet konto.

 

För fördjupad information hänvisas till bilagan ”Information om avgifter och ersättningar”.

 

Devises rådgivare är delägare i Devise. De har fast lön och erhåller inga provisioner.

 

Kategorisering av kund

 

Devise kategoriserar normalt alla kunder som ”icke professionella”. Om kunden vill byta kategori till professionell eller jämbördig motpart ska särskild begäran om detta göras hos Devise.

 

Språk och kommunikation

 

Det språk som tillämpas i all kommunikation gentemot kunder är svenska och all kommunikation sker via mejl, telefon och brev i nämnd ordning.

 

Personuppgifter

 

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med behandlingen är fullgörandet av Devises åtagande mot dig som kund. Uppgifterna kan komma att behandlas av andra bolag för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi fått från dig. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter återfinns på vår hemsida www.devise.se.

 

Klagomål

 

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med den rådgivning du fått av Devise, och inte löser problemet med din rådgivare hos Devise, kan du framföra ett kundklagomål. Beroende av om rådgivningen skett under Devises eller SVP:s tillstånd ska du vända dig till antingen Devises klagomålsansvarige eller SVP:s klagomålsansvarige. Om du är osäker ombeds du kontakta någon av dessa som kan informera om vem som ska handlägga ärendet. Klagomålet ska framföras skriftligen till:

 

Svensk Värdepappersservice AB                                                                     Devise Partners AB

Grev Turegatan 14, 4tr                                                                                     Lilla Bommen 1

114 46 Stockholm                                                                                             411 04 Göteborg

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se                                            E-post: klagomalsansvarig@devise.se

För övrig information se www.svenskvpservice.se                                        För övrig information se www.devise.se

 

Konsumenter kan få vägledning hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenter kan få eventuell tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller vid allmän domstol. Kontaktuppgifter till ARN är: Box 174, 101 23 Stockholm, tel 08-508 860 00, websida www.arn.se. Näringsidkare kan få eventuell tvist prövad vid allmän domstol.

 

Information om ersättningar och arvoden till Devise.

 

Ersättning direkt från kund – Försäkrings- och Investeringsrådgivning

 

Devise erhåller i normalfallet rådgivningsarvode från kund för försäkrings- och investeringsrådgivning som sker på depå inom eller utom försäkring samt på Investeringssparkonto (ISK). Rådgivningsarvodet administreras antingen av försäkringsbolaget, om förvaltningen sker inom ramen för en depåförsäkring och som erbjuder sådan arvodesadministration, eller det valda depåinstitutet där värdepappersdepån finns. Devise erhåller ersättningen månadsvis eller kvartalsvis beroende på försäkringsbolagets eller depåinstitutets rutiner och belastas kundens depå eller försäkring i motsvarande intervaller. Utöver ersättningen som erhålls från kund kan Devise komma att erhålla vissa ersättningar från tredje part enligt vad som anges i detta dokument.

 

Kunder som valt att teckna Premium Netto-avtal erhåller försäkrings- och investeringsrådgivning med ett förhöjt rådgivningsarvode. De kunder som ingått ett Premium Netto-avtal erhåller då den ersättning som Devise annars hade erhållit från tredje part enligt vad som anges i detta dokument. I möjliga fall sker detta genom att försäkringar och placeringar nettohandlas. I övriga fall överförs sådana ersättningar till kundens depå, ISK eller försäkring av det depåinstitut som administrerar sådana ersättningar. F n är det endast Strivo som administrerar allokering av tredjepartsersättningar till kundens depå. I de fall rådgivningsarvodet administreras av depåinstitutet behåller dessa 10% som ersättning för att de administrerar rådgivningsarvodet för Devises räkning.

 

Ersättning från tredje part

 

I vissa fall kan Devise komma att erhålla ersättning från annan part än kund. Ersättningarna utgörs normalt av löpande ersättningar som grundar sig på aktuella marknadsvärden, men skulle i undantagsfall också kunna utgöras av engångsersättningar (s k upfront-ersättning) eller en kombination av löpande ersättning och engångsersättning. I de fall Devise kan komma att erhålla en engångsersättning som är möjlig att fastställa till ett på förhand känt belopp kommer detta belopp att redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningen. I de fall där den löpande ersättningen till Devise är på förhand känd till sin procentandel av aktuellt marknadsvärde redovisas procentandelen i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningen.

 

Nedan redovisas de vanligaste förekommande ersättningarna för försäkring, ISK, portföljförvaltning, strukturerade produkter och fonder. Vid varje enskilt rådgivningstillfälle redovisas de för rådgivningstillfället relevanta ersättningarna i den dokumentation som upprättas i samband med rådgivningen.

 

För kunder som valt att ingå ett Premium Netto-avtal erhåller Devise inga ersättningar från tredje part då förvaltning sker inom depåförsäkring eller ISK som omfattas av avtalet.

 

Portföljförvaltning

 

Devise erbjuder sina kunder portföljförvaltning via Svensk Värdepappersservice AB (SVP). Förvaltningsarvodet uppgår till 0,7% per år.

 

Devises ersättning för portföljförvaltning hos SVP är 0,6 % per år beräknat på marknadsvärdet av det förvaltade kapitalet. SVP administrerar ersättningen till Devise med ett avdrag om 180.000 kr per år. Ersättningen betalas ut månadsvis med 0,05% av det förvaltade kapitalets marknadsvärde med ett avdrag om 15.000 kr. Devise erhåller inga tredjepartsersättningar kopplade till förvaltningen av de portföljförvaltade depåerna då alla sådana ersättningar återförs till de portföljförvaltade depåerna.

 

Vid förvaltningsavtal med ett förvaltat kapital om lägst 50 mkr upprättas individuellt anpassade avtal där ersättningen kan avvika från den som beskrivs ovan.

 

Försäkring

 

Devise förmedlar i förekommande fall kapitalförsäkringar i sådana fall där det bedöms vara lämpligt och passande för en enskild kund. I begränsad utsträckning förmedlar Devise även pensionsförsäkringar, rena livförsäkringar samt kompletterande riskförsäkringar såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, efterlevandeförsäkring, återbetalningsskydd o dyl.

 

Devise erhåller vanligtvis ersättning från de olika försäkringsbolagen vid förmedling av försäkring. Ersättning varierar mellan olika försäkringsgivare och försäkringsprodukter. Ersättningen erhålls som en engångsersättning vid premieinbetalning eller löpande under försäkringsavtalets löptid alternativt som en kombination av de båda ersättningsformerna. Ersättningen beräknas utifrån den betalda försäkringspremien eller värdet av det förvaltade försäkringskapitalet.

 

Om Devise erhåller engångsersättning och ersättningsbeloppet är känt kommer ersättningsbeloppets storlek att redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas vid rådgivningstillfället.

 

Då ersättningen är löpande och beräknas utifrån vid var tid aktuellt marknadsvärde kan ett belopp inte fastställas vid rådgivningstillfället. I den rådgivningsdokumentation som Devise upprättar vid rådgivningstillfället redovisas därför istället den procentandel som Devise erhåller från försäkringsgivaren.

 

Devise förmedlar för närvarande försäkringslösningar från Skandia, Futur Pension, SPP samt Idun Liv och erhåller ersättningar från dessa enligt bifogade ersättningsbilagor från respektive försäkringsgivare. Bilagorna innehåller också uppgifter om eventuella annullationsansvar.

 

Försäkringsbolagen administrerar också ersättningar från kund till Devise då sådan överenskommelse fattas mellan kunden och Devise.

 

Investeringssparkonto (ISK)

 

Genom avtal med SVP använder Devise Strivo som depåinstitut. Då Devise och SVP har långtgående systemtekniskt samarbete med Strivo erbjuds normalt Devises kunder depå eller Investeringssparkonto (ISK) hos Strivo utan att först utreda om det i det enskilda fallet kan finns lämpligare depåinstitut.

 

Devise erhåller ingen ersättning av Strivo för förmedlingen av ISK. I förekommande fall administrerar dock depåinstitutet det rådgivningsarvode som överenskommits med respektive kund och Devise kan därutöver erhålla vidarebefordrade ersättningar för fonder och andra finansiella produkter såvida kunden inte ingått ett Premium Netto-avtal med Devise. Som ersättning för den administration som depåinstitutet tillhandahåller behåller Strivo f n 10% av de rådgivningsarvoden som de tar ut för Devises räkning samt 19% av de fondersättningar som vidarebefordras från fondbolag och fondplattformar som betalar sådan ersättning (netto dock ca 10%). Strivo har skickat ut en ny prislista där de istället kommer att ta 15 punkter i ersättning till den del depån består av fondandelar handlade via MFEX, denna ersättning ersätter de 19 % som beskrivs ovan.

 

Strukturerade produkter

 

Devise tillhandahåller strukturerade produkter som ges ut av olika emittenter och produktleverantörer. Devise kan i förekommande fall komma att få ersättning för förmedling av strukturerade produkter från respektive produktleverantör.

 

Ersättningen beräknas som en procentsats av det investerade beloppet och kan variera mellan olika emittenter och produktleverantörer samt mellan olika strukturerade produkter tillhandahållna av samma emittent eller produktleverantör.

 

Devise erhåller normalt det courtage som kunden erlägger för den strukturerade produkten samt kan därefter erhålla en löpande ersättning om normalt ca 0,4 - 0,5% per år från produktbolaget under den tid som kunden innehar produkten. För kunder som ingått Premium Netto-avtal tecknas strukturerade produkter utan courtage och löpande ersättningar erhålls av kunden som ett engångsavdrag på köpeskillingen.

 

Exempelvis tecknar en kund, som inte omfattas av Premium Netto-avtal, en strukturerad produkt med nominellt 100.000 kr och 5 års löptid. Courtaget uppgår t ex till 3%. Devise erhåller då dessa 3% som kunden har betalat som courtage, d v s 3.000 kr. Under löptiden erhåller Devise därefter årligen t ex 0,5% eller 500 kr per år från produktbolaget till dess att produkten förfaller eller till dess att kunden väljer att avyttra produkten i förtid. Om kunden har tecknat Premium Netto-avtal utgår inget courtage och kunden köper produkten med ett avdrag om 2,5% (5 år x 0,5%), dvs till teckningskursen 97,5% eller 97.500 kr.

 

Vid förmedling av strukturerade produkter dokumenterar Devise alltid de ersättningar som Devise kan komma att erhålla från produktleverantören i den rådgivningsdokumentation som upprättas vid rådgivningstillfället.

 

Fonder och andra sparprodukter

 

Vid förmedling av fonder, fondbytestjänster och andra sparprodukter erhåller Devise i förekommande fall löpande ersättning mellan 0 – 1 % per år beräknat på marknadsvärdet av det investerade kapitalet alternativt av värdet på det nominella beloppet på investeringen. Devise erhåller i normalfallet indirekt ersättningar från fonder som är anslutna till handelsplattformen MFEX via Strivo. Dessa ersättningar utbetalas av MFEX till depåinstitutet som därefter vidarebefordrar 81% av den ersättning som de har erhållit till Devise. Depåinstitutet betalar å sin sida en avgift till MFEX som motsvarar ca 10% av den ersättning som de erhåller för de tjänster som dessa tillhandahåller. Vanligtvis motsvarar ersättningen för fonder som förmedlas via MFEX ca 40-50% av respektive fonds förvaltningsavgift. Vissa fondbolag lämnar ingen ersättning alls. Detta gäller bl a Brummer & Partners och Rhenman & Partners.

 

Exempel: Värdet i en fond som har en förvaltningsavgift på t ex 1,6 % är 100.000 kr. Fonden är ansluten till handelssystemet MFEX som depåinstitutet har avtal med. MFEX erhåller t ex 50% av fondens förvaltningsavgift och betalar ut en ersättning om 800 kr per år till depåinstitutet. Depåinstitutet å sin sida erlägger ca 80 kr per år för de tjänster som MFEX tillhandahåller. 81% av ersättningen från MFEX vidarebefordras till Devise, d v s 648 kr.

 

I de fall Devise erhåller ersättningar för förmedlade fonder dokumenteras ersättningens storlek i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningstillfället. Vanligtvis erhålls ersättningen som en procentandel av aktuellt marknadsvärde enligt ovan och är inte känd till sitt belopp vid rådgivningstillfället. Därför dokumenteras den framtida potentiella ersättningen som den procentuella ersättning som Devise erhåller.

 

De maximala ersättningsnivåerna som Devise kan erhålla från depåinstitutet Strivo är begränsade enligt följande (per fondkategori):

 

Aktiefonder exkl. Emerging Markets     0,75%

Aktiefonder Emerging Markets             1,00%

Blandfonder                                            0,75%

Hedgefonder                                           0,75%

Räntefonder                                            0,50%

 

Eventuellt överskjutande ersättningar tillfaller Strivo.

 

För kunder med Premium Netto-avtal erhåller Devise inga fondersättningar. Depåinstitutet Strivo administrerar istället att sådana ersättningar bokförs direkt på kundens ISK eller försäkringsdepå. Kunder med Premium Netto-avtal berörs inte av ovan redovisade ersättningsbegränsningar.

 

I vissa fall har kompletterande avtal tecknats mellan SVP och vissa fondbolag direkt. I dessa fall kan det förekomma att Devise får del av extraersättningar utöver de som erhålls från depåinstitutet. I de fall detta skulle vara aktuellt kommer Devise att dokumentera detta i de enskilda rådgivningsdokumentationerna som upprättas i samband med rådgivningstillfället.

 

Övrig verksamhet

 

Som övrig verksamhet förmedlar Devise i begränsad omfattning även utvalda onoterade tillgångar till en begränsad krets bland Devises kunder. Devise erhåller i dessa fall ersättning från de bolag som erhåller kapital förmedlat av Devise. Kapitalet kan vara t ex aktiekapital, aktieägartillskott eller lån. Ersättningsnivån från dessa bolag varierar bl a beroende på hur omfattande Devises kapitalanskaffningsuppdrag är i termer av rådgivning och konsultation till det aktuella bolaget samt biträde vid framställande av presentationsmaterial; typ av kapital   (t ex direktlån, obligationer eller aktier); Due Diligence-arbetets komplexitet; kapitalvolymens omfattning; vilka kostnader som Devise har för arrangemang och material i samband med investerarpresentationer mm. I de uppdrag som Devise haft har ersättningen varierat mellan 2% - 6,5% av förmedlat kapital. Detta innebär att Devise erhållit mellan 20.000 kr till 65.000 kr för ett förmedlat kapital om t ex 1.000.000 kr. Devise upprättar alltid en särskild förköpsinformation som lämnas till intresserade kunder som bedöms vara lämpliga för denna typ av placering. Förköpsinformationen lämnar bl a information om ersättningsnivåns storlek och i den rådgivningsdokumentation som upprättas av Devise vid rådgivningstillfället redovisas det ersättningsbelopp som Devise erhåller från det aktuella bolaget för den specifikt föreslagna kundinvesteringen.

 

 Devise Partners AB 2022.01.12

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara. Läs mer här!
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.