Kontakta mig

Behandling av personuppgifter

 

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter engelskans "General Data Protection Regulation", innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.

Förordningen syftar bland annat till att:

Stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används
Underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden
Få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter
 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

En behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling oberoende av om den sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.

 

Varför hanterar Devise personuppgifter?

 

Personuppgifter som lämnas till Devise Partners AB, 556714-2343, ("Devise"), som är personuppgiftsansvarig, kommer att samlas in, behandlas och lagras av Devise för att bolaget ska kunna förbereda, tillhandahålla och administrera produkter och tjänster till dig som kund samt fullgöra ingångna avtal. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är att Devise ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar.

Devise måste också följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

Kontrollera och verifiera din identitet
Följa upp och analysera dina transaktioner för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott
Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning avseende värdepapper eller portföljförvaltning
Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning avseende försäkringslösning
Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen

För oss på Devise är det viktigt att behandla personuppgifter med största omsorg. Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker våra kunders ställning och deras rättigheter till sina egna uppgifter.

För oss som bedriver försäkringsförmedling med tillhörande sidotillstånd samt som anknutet ombud till värdepappersbolag har dataskydd alltid varit centralt. Vi är beroende av våra kunders förtroende att hantera och skydda deras uppgifter. Först då kan vi erbjuda tjänster och råd som är anpassade till varje individs speciella behov. Vi värnar om detta förtroende.

 

Vilka personuppgifter hanterar Devise?

 

De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier (med exempel inom parentes):

Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer)
Kompletterande personuppgifter vilka krävs för grundläggande kundkännedom KYC  (individuell information om ekonomiska, finansiella, civilrättsliga, skatterättsliga förhållanden. Personliga preferenser avseende t ex riskacceptans, placeringshorisont, särskilda önskemål som är av betydelse för Devises rådgivning samt information och bedömningar av din kunskap och erfarenhet avseende finansiella instrument och olika typer av försäkringslösningar.)
Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)
Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal, försäkringsavtal samt fullmakter)
Finansiella transaktioner (Värdepappersaffärer)
Kommunikation (via brev och E-post)
Granskningsloggar (Rådgivningsverktyg)
 

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

 

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du vill ingå ett avtal om portföljförvaltning, rådgiven depå eller försäkringsaffär. Vi uppdaterar normalt uppgifterna avseende portföljförvaltning årligen och i samband med rådgivningstillfället avseende rådgiven depå och försäkring.

Avseende juridiska personer samlas även uppgifter in från Bolagsverket då i form av registreringsbevis.

Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

 

Vem delar vi dina uppgifter med?

 

För att kunna leverera våra tjänster är det många gånger nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller leverantörer som arbetar för vår räkning.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter är:

  • Till Svensk Värdepappersservice som Devise är anknutet ombud till vad avser Lag (207:528) om värdepappersmarknaden.
  • Till depåinstitut när vi utför en tjänst eller uppdrag för dig samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.
  • Till produkt- och fondbolag när du köper eller säljer finansiella instrument eller fonder samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.
  • Till försäkringsbolag när du tecknar, ändrar eller tar ut pengar från försäkring samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

 

I vissa speciella fall kan vi även överföra personuppgifter till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om följande villkor uppfylls.

  • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller andra lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.
  • Det rör sig om ett undantag i en särskild situation för att t.ex. fullgöra ett avtal med dig eller du ger samtycke till den specifika överföringen.

 

Cookies (Kakor)

 

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda dig en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra websidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller kunder inloggade via internetportal.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du använda våra websidor och en del tjänster men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.

Om du avslutar en produkt eller tjänst hos Devise behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till rådgivningen, produkten eller tjänsten under en viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst fem år och högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.

 

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du önskar sådan information kontaktar du oss enklast via info@devise.se  
Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammas på det. Kontakta oss på info@devise.se om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig
Du kan begära radering eller begränsning av registrerade uppgifter under förutsättning att det inte står i strid mot gällande lagkrav, krav i författning eller myndighets beslut som är överordnat dataskyddsförordningen.

 

Mer information

 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@devise.se eller ringa på 031- 80 80 80.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan kontakta vår klagomålsansvarig via mail: klagomalsansvarig@devise.se och tillsynsmyndigheten via www.datainspektionen.se.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara. Läs mer här!
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.